“Yêu anh đi,
anh dắt em vào cabin
Vào cabin anh nhấn còi tin tin.

Yêu anh đi,
anh dắt em lên lầu hai
Lên lầu hai, hai đứa mình lai rai.

Yêu anh đi,
anh dắt em lên lầu ba
Lên lầu ba, hai đứa mình cười haha.

Yêu anh đi,
anh dắt em lên lầu tư
Lên lầu tư, hai đứa mình ư ư.

Yêu anh đi,
anh dắt em lên lầu năm
Lên lầu năm, hai đứa mình cà lăm.

Yêu anh đi,
anh bế em lên lầu sáu
Lên lầu sáu, bố mẹ mình có cháu.

Yêu anh đi,
anh dắt em lên lầu bảy
Lên lầu bảy, hai đứa mình cùng nhảy.

Yêu anh đi,
anh dắt em lên lầu tám
Lên lầu tám, anh cho em ra cám.

Yêu anh đi,
anh dắt em ra bờ đê
Ra bờ đê, anh sẽ làm con dê
 
Yêu anh đi,
anh dắt em vào bụi tre
Vào bụi tre, hai đứa mình tò tí te”


-internet poem-